Machine Vision Projects

Dự án liên quan đến hệ thống Machine Vision

Chúng tôi giải quyết những vấn đề tồn đọng của khách hàng bằng giải pháp tự động hóa nâng cao

X UNIVERSAL ROBOT
COMPACT INSPECTION SYSTEMS
MULTI-LABEL DETECTION SYSTEMS
MICRON PCB INSPECTION
COUNTING
AI SCRATCH DETECTION